Covid 19

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Maalii?

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19):- Dhukkuba daddarbaa ta’ee qaama hargansuu irratti miidhaa salphaa hanga cimaatti kan dhaqqabsiisuu dha. Vaayirasiin kun akkuma utaalloo/qufaa mallattoowwan sasalphaa agarsiisuun ofumaan kan dhiisu/badu yookiin  dhukkubichi yoo  itti cime dhukkuba  akka michii sombaa fi  dhukkubbii  cimaa qaama hargansuu irraan gahuu bira darbee  kalee hojii dhaabsisuun du’aaf kan saaxiluu fi addunyaa irratti saffisa guddaan dhukkuba babal’achaa jirudha.

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Akkamiin Daddarba?

1 2Namoonni dhibee kanaan qabaman yeroo qufa’anii fi haxxiffatan dhagala’aa afuura  waliin bahuun (droplets) gara nama fayyaatti karaa afaanii, 

funyaanii fi ijaan seenuun yookiin meeshaalee dhangala’oo  afaanii fi funyaan keessaa bahuun falaman  erga  tuttuqamee booda harka osoo hin dhiqatin ija, afaanii  fi funyaan qaqqabachuu fi nyaata beeyladootaa fi qurxummii hin bilchaanne soorachuun daddarbuu danda’a.

Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa(COVID-19) maalfaa dhaa?

 Namni dhukkuba vaayirasii koronaa qabame mallattoolee agarsiisu ho’ina qaamaa, qufaa, harganuu dadhabuu, ukkaamsuu fi dhukkubbii qoonqoo/kokkee irratti ni mul’ata. Dhuukkubichi yoo itti cime immoo michii sombaa fi kalee hojii ala taasisuun hanga lubbuu dabarsuu ni geessisa.

1 3

Dhukkuba Vaayirasii Koronaa(COVID-19) akkamitti ittisuun danda’amaa?

 23
 24
 26 25
 28
29

Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa yoo nurratti argame maalgochuu qabnaa?

Deeggarsa yaalaa gahaa argachuu fi maatii ofii dhukkubicha irraa ittisuuf of-eeggannoo armaan gadii taasisuun murteessadha.

 • Atattamaan bilbila bilisaa 8335 or 6955 irratti bilbiluun tajaajila yaalaaf deeggarsa gaafachuu
 • 3 2 1
 • Hanga qaamni deeggarsa yaalaa kennu dhaqqabutti addatti of-baasuun kutaa qofaa keessa turuu
 • Yeroo qufaasisuu fi haxxiffachiisu afaanii fi fuunyaan sooftii yookiin irree harkaa fayyadamuun haguuggachuu
 • Sooftii akkuma itti fayadamameen meeshaalee gataa balfaa qadaada qabu keessatti gatuu
 • Kutaa dhukkubstaaan keessa turee fi meeshaalee itti fayyadamame saamumanaa fi bishaan gargaaramuun sirritti qulqulleessuu
 • Bakka arganitti tufuu dhiisuu

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa(COVID_19) dhukkuba ittifamuu danda’amu dha.

 Ergaawwan ijoo armaan olii hunda hojiirra oolchuun ofii fi maatii keenya dhukkuba vaayrasii Koronaa(COVID-19) irraa haa eegnu!

Odeeffannoo dabalataaf kamiyyuufuu:

Bilbila bilisaa 8335 irratti bilbiluun odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.

Qindoominaan hobannoo hawaasaa cimsuudhaan tatamsa’ina dhibee koronaa vaayirasii haa ittifnu!! 

Epidomological Update

As of 10 st Apr 2020

Oromia Region Status by Zone 

April1update

Updated on: 11 April 2020_12:03AM
S.N Zone  Suspected  Negative Total Confirmed  New Case Recovered  Death  Active Case
1 Adama Special ZHD 27 24 3 0 0 0 3
2 Ambo Town ZHD 1 0 0 0 0 0 0
3 Arsi ZHD 12 4 0 0 0 0 0
4 Asalla town ZHD 3 2 0 0 0 0 0
5 Bale ZHD 3 0 0 0 0 0 0
6 Batu Town ZHD 7 4 0 0 0 0 0
7 Bishan Guracha Town ZHD 0 0 0 0 0 0 0
8 Bishoftu Town ZHD 23 12 0 0 0 0 0
9 Borena ZHD 2 1 0 0 0 0 0
10 Buno Bedele ZHD 2 1 0 0 0 0 0
11 Burayu Town ZHD 4 2 0 0 0 0 0
12 Dukem Special ZHD 3 2 1 1 0 0 0
13 East Hararge ZHD 2 0 0 0 0 0 0
14 East Shewa ZHD 5 5 0 0 0 0 0
15 East Wellega ZHD 5 1 0 0 0 0 0
16 Finifine Special ZHD 8 3 0 0 0 0 0
17 Gelan Town Special ZHD 0 0 0 0 0 0 0
18 Guji ZHD 0 0 0 0 0 0 0
19 Holota Town ZHD 2 0 0 0 0 0 0
20 Horo Gudru Wellega ZHD 1 1 0 0 0 0 0
21 Ilu Aba Bora ZHD 1 0 0 0 0 0 0
22 Jimma Special ZHD 2 0 1 1 0 0 0
23 Jimma ZHD 4 1 0 0 0 0 0
24 Kelem Wellega ZHD 2 0 0 0 0 0 0
25 Lega Tafo Lega Dadhi Town 3 0 0 0 0 0 0
26 Mojo Town ZHD 2 0 0 0 0 0 0
27 Nekemte Town ZHD 2 2 0 0 0 0 0
28 North Shewa ZHD 4 3 0 0 0 0 0
29 East Bale 0 0 0 0 0 0 0
30 Robe Town ZHD 0 0 0 0 0 0 0
31 Sebeta Town ZHD 1 0 0 0 0 0 0
32 Shashemene Town ZHD 4 2 0 0 0 0 0
33 South West Shewa ZHD 1 0 0 0 0 0 0
34 Sululta Town ZHD 2 2 0 0 0 0 0
35 West Arsi ZHD 0 0 0 0 0 0 0
36 West Guji ZHD 0 0 0 0 0 0 0
37 West Hararge ZHD 1 0 0 0 0 0 0
38 West Shewa ZHD 12 5 0 0 0 0 0
39 West Wellega ZHD 1 0 0 0 0 0 0
40 Woliso Town ZHD 1 0 0 0 0 0 0

Surveilance

Since the introduction of COVID-19 to Ethiopia, there were six COVID-19 confirmed cases reported in Oromia region. Among them three were identfied and reported in Finfine (two from Burayu Town and one from Dukem Town) while the rest three cases were identfied and reported in Adama Town.

Survilance 1

Contact Tracing and Follow-up: 

As of 10 April 2020, a total of 117 contacts with the history of contact with the confirmed COVID-19 cases were identified

 • Of the total contacts, 87 were completed the 14 days follow up and discharged from isolation centers while the rest 30 were on follow up by contact tracing and follow up team 
 • From contacts 2 of them tested positive for Coronavirus

COVID-19 Suspected Cases:

 • Suspected cases are being reported from all zones and towns of Oromia region
 •  As of 10 April 2020, a total of 151 suspected cases with suggestive COVID-19 symptoms were reported in the region
 • Among all the suspected cases 58 were tested negative upon laboratory investigation and discharged while the rest 93 are under investigation
 •  Only one suspected case tested positive for coronavirus

Rumor Reporting and Verification

 • Toll-free hotline (call center) was established at the regional level and operating 24/7 in three shifts to receive rumors from community
 • As of 10 April 2020, a total of 8,138 calls were responded and 253 rumors received through tall free calls and linked with zonal health bureaus for verification and investigation

Case Management

 •  All the cases were managed and treated in Addis Ababa
 • A total of 21 health facilities with 2,856-bed capacity were designated and equipped to treat and manage COVID-19 cases as of 10 April 2020
 • Six teams established at the regional level to oversee the status of treatment sites and to take actions, the team accompanied with the biomedical engineer to see to the status of hospitals Machines

Wash & Infection Prevention and Control

 • A total of 780 health workers including physicians, nurses and environmental officers were trained on COVID-19 infection prevention and control protocol
 • A total of 2,474 hand sanitizers, 211,853 bar of soaps, 12,040 kg of chlorine and other infection prevention supplies were distributed to zones and health facilities
 • A total of 46,265 public sectors, private institutions, and NGO facilities have handwashing facilities

Risk Communication and Community Engagement

 • Risk communication team has been established at regional level
 • Risk communication and community engagement plan has been prepared and shared to all zonal and town health offices
 • Advocacy meeting was held with heads of Regional, Zonal and Town government communication affairs, heads of different regional sectors and heads of zonal & town health offices
 • Spot messages (11 audio and 15 videos) developed and repeatedly aired on different mass Media including OBN, OMN, OBS, FIB, and FBC • SBCC materials (244,160 Brochures, 21,400, posters, 14,500 stickers & 66 Banners, 73,000 fliers) were prepared, printed and distributed at the regional level 
 • At zonal and town level 1 video spot, 13 audio spots, 104,028 brochures, 948 posters, 23 stickers and 708 banners produced and distributed to community
 • COVID-19 prevention and control spot messages were developed and released through social media like Facebook, website, and telegram
 • A total of 15,730,085 (8,762,876 male and 6,967,210 female) population segments were received health education messages through different outlets
 • Social mobilization activities are also done using Van car (Sebeta, Gelan, Dukem, Bishoftu, Modjo, Adama, Burayu).

Resources

Downloadable Resources 

 Useful Downloads 

 Coronavirus e-BOOKdownload

 Handbook of COVID-19 Prevention and Treatmentdownload

WHO Roles & responsibility of health Workersdownload

 Coronavirus 2020 The Essential Guide download

  Standard Procedures and Guidelines by Ethiopian Public Health Institute 

Case management protocol_V1_Mar_26_2020download

 

download

Patient flow protocol_V1_Mar_26_2020

 

download

Protocol for patient transportation_V1_Mar_26_2020

 

    download

Pretriage format_V1_Mar_26_2020

 
download Facility preparedness and response
    download

SOP for mask utilization_V1_Mar_26_2020

 

 

Training Materials

Please find the below Training Materials 

 downloadGemechu Oromiya Region COVID19 Update As of Apr 24.2020
 Dr. Mirgissa COVID-19 Preparedness and Responsedownload
 Dr. Abdurezak COVID19 history,  virology and Epidemiology FINALdownload
 Dr. Amsalu Pathogenesis of COVID19download
 Dr. Tola SCREENING AND TRIAGEdownload
 Dr. Tola Severe COVID19 treatment of coinfectiondownload
 Prof. Zeleke Collection of Specimen for Lab Diagnosis Zeleke Mdownload
 Dr. Ismael Mild COVID19download
downloadDr. Tura ARDS and Mechanical ventilation

download

Pre & Post Test Questions COVID 19 TOT ORHB

 

 

Total Tested  

   14,935

Tested 24 Hrs

   554

Confirmed 24Hrs

     05

Recovered  

     36

Active Cases 

168

Death 

7

Total 

   211