Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Maalii?

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19):- Dhukkuba daddarbaa ta’ee qaama hargansuu irratti miidhaa salphaa hanga cimaatti kan dhaqqabsiisuu dha. Vaayirasiin kun akkuma utaalloo/qufaa mallattoowwan sasalphaa agarsiisuun ofumaan kan dhiisu/badu yookiin  dhukkubichi yoo  itti cime dhukkuba  akka michii sombaa fi  dhukkubbii  cimaa qaama hargansuu irraan gahuu bira darbee  kalee hojii dhaabsisuun du’aaf kan saaxiluu fi addunyaa irratti saffisa guddaan dhukkuba babal’achaa jirudha.

 

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Akkamiin Daddarba?

1 2Namoonni dhibee kanaan qabaman yeroo qufa’anii fi haxxiffatan dhagala’aa afuura  waliin bahuun (droplets) gara nama fayyaatti karaa afaanii, 

funyaanii fi ijaan seenuun yookiin meeshaalee dhangala’oo  afaanii fi funyaan keessaa bahuun falaman  erga  tuttuqamee booda harka osoo hin dhiqatin ija, afaanii  fi funyaan qaqqabachuu fi nyaata beeyladootaa fi qurxummii hin bilchaanne soorachuun daddarbuu danda’a.

 

 

Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa(COVID-19) maalfaa dhaa?

 Namni dhukkuba vaayirasii koronaa qabame mallattoolee agarsiisu ho’ina qaamaa, qufaa, harganuu dadhabuu, ukkaamsuu fi dhukkubbii qoonqoo/kokkee irratti ni mul’ata. Dhuukkubichi yoo itti cime immoo michii sombaa fi kalee hojii ala taasisuun hanga lubbuu dabarsuu ni geessisa.

1 3

 

Dhukkuba Vaayirasii Koronaa(COVID-19) akkamitti ittisuun danda’amaa?

 23
 24
 26 25
 28
29

Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa yoo nurratti argame maalgochuu qabnaa?

Deeggarsa yaalaa gahaa argachuu fi maatii ofii dhukkubicha irraa ittisuuf of-eeggannoo armaan gadii taasisuun murteessadha.

  • Atattamaan bilbila bilisaa 8335 or 6955 irratti bilbiluun tajaajila yaalaaf deeggarsa gaafachuu
  • 3 2 1
  • Hanga qaamni deeggarsa yaalaa kennu dhaqqabutti addatti of-baasuun kutaa qofaa keessa turuu
  • Yeroo qufaasisuu fi haxxiffachiisu afaanii fi fuunyaan sooftii yookiin irree harkaa fayyadamuun haguuggachuu
  • Sooftii akkuma itti fayadamameen meeshaalee gataa balfaa qadaada qabu keessatti gatuu
  • Kutaa dhukkubstaaan keessa turee fi meeshaalee itti fayyadamame saamumanaa fi bishaan gargaaramuun sirritti qulqulleessuu
  • Bakka arganitti tufuu dhiisuu

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa(COVID_19) dhukkuba ittifamuu danda’amu dha.

 Ergaawwan ijoo armaan olii hunda hojiirra oolchuun ofii fi maatii keenya dhukkuba vaayrasii Koronaa(COVID-19) irraa haa eegnu!

Odeeffannoo dabalataaf kamiyyuufuu:

Bilbila bilisaa 8335 irratti bilbiluun odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.

Qindoominaan hobannoo hawaasaa cimsuudhaan tatamsa’ina dhibee koronaa vaayirasii haa ittifnu!! 

Oromia Region Status by Zone 

Updated on: 29 Mar 2020_12:03AM
S.N Zone  Suspected  Total Confirmed  New Case Recovered  Death  Active Case
1 Adama Special ZHD 15 3 2 0 0 3
2 Ambo Town ZHD 1 0 0 0 0 0
3 Arsi ZHD 8 0 0 0 0 0
4 Asalla town ZHD 0 0 0 0 0 0
5 Bale ZHD 1 0 0 0 0 0
6 Batu Town ZHD 1 0 0 0 0 0
7 Bishan Guracha Town ZHD 0 0 0 0 0 0
8 Bishoft Town ZHD 19 0 0 0 0 0
9 Borena ZHD 0 0 0 0 0 0
10 Buno Bedele ZHD 2 0 0 0 0 0
11 Burayu Town ZHD 2 0 0 0 0 0
12 Dukem Special ZHD 3 0 0 0 0 0
13 East Hararge ZHD 0 0 0 0 0 0
14 East Shewa ZHD 0 0 0 0 0 0
15 East Wellega ZHD 3 0 0 0 0 0
16 Finifine Special ZHD 0 0 0 0 0 0
17 Gelan Town Special ZHD 0 0 0 0 0 0
18 Guji ZHD 0 0 0 0 0 0
19 Holota Town ZHD 2 0 0 0 0 0
20 Horo Gudru Wellega ZHD 0 0 0 0 0 0
21 Ilu Aba Bora ZHD 1 0 0 0 0 0
22 Jimma Special ZHD 2 0 0 0 0 0
23 Jimma ZHD 0 0 0 0 0 0
24 Kelem Wellega ZHD 0 0 0 0 0 0
25 Lega Tafo Lega Dadhi Town 4 0 0 0 0 0
26 Mojo Town ZHD 1 0 0 0 0 0
27 Nekemte Town ZHD 0 0 0 0 0 0
28 North Shewa ZHD 2 0 0 0 0 0
29 East Bale 0 0 0 0 0 0
30 Robe Town ZHD 0 0 0 0 0 0
31 Sebeta Town ZHD 1 0 0 0 0 0
32 Shashemene Town ZHD 3 0 0 0 0 0
33 South West Shewa ZHD 0 0 0 0 0 0
34 Sululta Town ZHD 0 0 0 0 0 0
35 West Arsi ZHD 0 0 0 0 0 0
36 West Guji ZHD 0 0 0 0 0 0
37 West Hararge ZHD 0 0 0 0 0 0
38 West Shewa ZHD 1 0 0 0 0 0
39 West Wellega ZHD 0 0 0 0 0 0
40 Woliso Town ZHD 1 0 0 0 0 0

 

 

   Useful Downloads 

 Coronavirus e-BOOKdownload

 Handbook of COVID-19 Prevention and Treatmentdownload

 

WHO Roles & responsibility of health Workersdownload

 Coronavirus 2020 The Essential Guide download

   

  Standard Procedures and Guidelines by Ethiopian Public Health Institute 

   

Case management protocol_V1_Mar_26_2020download

downloadFacility preparedness and response

    download

Patient flow protocol_V1_Mar_26_2020

Pretriage format_V1_Mar_26_2020download

    download

Protocol for patient transportation_V1_Mar_26_2020

SOP for mask utilization_V1_Mar_26_2020download

       

Must Read

  Oromia Regional

      Suspected 

   78

  Tested 

   73

Confirmed Case

    3

Recovered  

     0

    Active Cases 

     3

     Death 

     0

hand

hand rub

https://www.worldometers.info/coronavirus/

  

How to protect yourself against COVID-19

 For More information use the below

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.cdc.gov/coronavirus

https://www.worldometers.info/coronavirus/